Manicure & Pedicure

Manicure:

Classic $15.00

Manicure w/French $20.00

Spa Manicure $20.00

Deluxe Spa Manicure $25.00

Herbal Spa Manicure $30.00

Pedicure:

Classic $23.00

Spa Pedicure $32.00

Spa Deluxe $35.00

Herbal Spa $50.00

Special Combination:

Pedicure & Manicure $35.00

Spa Pedicure & Mani $45.00

Spa Pedicure & Spa Mani $50.00

Deluxe Spa Pedicure & Deluxe Spa Manicure $55.00

Herbal Spa Pedi & Herbal Spa Mani $65.00